Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Analiza economică a judeţului Suceava

Prezenta radiografie a stării economiei judeţului Suceava, reprezintă o sinteză a evoluţiei principalilor indicatori economici din 2012, comparativ cu cei înregistraţi în anul 2011, după datele privind agenţii economici din judeţ, în totalitatea lor.

Terminologie:

 • operatori economici – toate categoriile de operatori care înregistrează venituri: societăţi pe acţiuni (SA), societăţi comerciale cu răspundere limitată (SRL), societăţi comerciale în comandită (SCC), organizaţii cooperatiste (OC), regii autonome (RA), alte persoane juridice care au obligaţia de a se înregistra la Oficiul Registrului Comerţului (APJ), asociaţii familiale (IF), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), ONG-uri, profesiuni liberale;
 • agenţi economici – toate entităţile care prestează activităţi de natură economică: societăţi pe acţiuni, societăţi comerciale cu răspundere limitată, societăţi comerciale în comandită, organizaţii cooperatiste, regii autonome, alte persoane juridice care au obligaţia de a se înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale;
 • societăţi comerciale – toate entităţile care prestează activităţi de natură economică, cu excepţia IF, PF, II: (firme) societăţi pe acţiuni, societăţi comerciale cu răspundere limitată, societăţi comerciale în comandită, organizaţii cooperatiste, regii autonome, alte persoane juridice care au obligaţia de a se înregistra la Oficiul Registrului Comerţului.

În vederea reflectării cu cât mai multă acurateţe a mediului economic al judeţului Suceava, s-au luat în considerare indicatori specifici activităţii economice după cum urmează:

 • numărul de societăţi comerciale cu activitate;
 • cifra de afaceri;
 • profitul brut;
 • număr salariaţi;
 • productivitatea muncii etc.

Domeniile de activitate abordate în prezentul material acoperă întregul spectru economic, respectiv:

 • agricultură;
 • industria alimentară;
 • industria extractivă şi prelucrătoare;
 • industria lemnului;
 • industria uşoară;
 • construcţii;
 • servicii;
 • transporturi;
 • turism;
 • comerţ.

Aceste domenii sunt la rândul lor împărţite pe registrele comercianţilor, funcţie de diviziunile codului CAEN.

Județul Suceava deține o poziție favorabilă în Regiunea de Nord-Est și are o contribuție importantă la economia întregii regiuni, furnizând aproape 16,50% din produsul intern brut al acesteia. Regiunea Nord–Est furnizează aproximativ 11% din produsul intern brut pe total economie. În structură, agricultura regiunii are una din cele mai mari contribuţii la realizarea produsului intern brut regional (circa 15%), peste media naţională (circa 6,54%). În ceea ce priveşte industria, principalele producţii sunt cele de cărbuni, ţiţei, gaze naturale, benzină, motorină, fire şi fibre sintetice, îngrăşăminte chimice, ciment, hârtie şi cartoane, cherestea, mobilier din lemn, ţesături, zahăr. Ponderea acestei ramuri în produsul intern brut regional este sub media naţională.

În cadrul industriei, ponderea cea mai mare o are industria prelucrătoare, urmată de ramura energie electrică, termică, gaze şi apă şi industria extractivă. Construcţiile participă cu o pondere apropiată de nivelul naţional (5,5% faţă de circa 8,6% media naţională). Referitor la sectorul serviciilor, în această regiune este de remarcat ponderea ridicată pe care o au în produsul intern brut serviciile „învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare” (circa 13%), clasându-se pe primul loc într-un top al regiunilor. De asemenea, o contribuţie importantă în produsul intern brut regional o au ramurile „comerţ, hoteluri şi restaurante” (10%), „transport, depozitare, comunicaţii” (circa 9%) şi „tranzacţii imobiliare, servicii prestate întreprinderilor” (peste 11%).

Regiunea Nord–Est, contribuie cu 15,1% la ocuparea totală a ţării, deţinând în acelaşi timp cea mai ridicată rată de ocupare în agricultură, de 42,7%, urmată de servicii 33,7% (18,8% servicii comerciale şi 14,9% servicii sociale) şi industrie şi construcţii cu 23,6%.

Situaţia generală a agenţilor economici în anul 2012

La nivelul judeţului Suceava, sectoarele de activitate cele mai semnificative, din punct de vedere al rezultatelor economico-financiare au fost:

 • comerţul cu amănuntul;
 • construcţii;
 • exploatarea şi prelucrarea lemnului;
 • transporturi rutiere de mărfuri;
 • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor.

Firmele cu cele mai semnificative cifre de afaceri au desfăşurat activităţi în domeniul fabricării de furnire şi panouri din lemn, fabricarea altor produse chimice organice, fabricării produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea hârtiei și cartonului sau comerț cu ridicata al produselor electrice de uz gospodăresc. O pondere semnificativă în totalul veniturilor o au şi persoanele fizice autorizate sau profesiile liberale. În totalul acestor venituri, o pondere însemnată o deţin cele obţinute din activităţi de asistenţă medicală, comerţ, avocatură sau notariat.

Condiţiile social - istorice de dezvoltare a ţării şi-au pus amprenta şi asupra industriei judeţului Suceava, care s-a reorganizat, conform noilor principii ale economiei de piaţă, fiind în continuă dinamică. Ramurile industriale reprezentative din judeţ sunt:

 • industria lemnului, dezvoltată în corelaţie directă cu suprafaţa fondului forestier;
 • industria alimentară, care se dezvoltă în corelaţie directă cu agricultura judeţului, pentru că se bazează în principal pe prelucrarea produselor animaliere (lapte, carne);
 • industrie uşoară, reprezentată prin societăţi de confecţii şi tricotaje, a pielăriei şi încălţămintei;
 • industria construcţiilor de maşini, reprezentată prin societăţile comerciale care produc scule şi rulmenţi;
 • industria minieră, reprezentată prin exploatarea minereurilor neferoase (minereuri cuprifere, polimetalice, mangan, uranifere), industrie aflată în declin în ultimul deceniu.